DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SINAV YÖNERGESİ

10.02.2020

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

SINAV YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde yapılacak sınavların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Hukuki Dayanak

Madde 2 – (2) Bu Yönerge, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 26. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 - (3) Bu yönergede yer alan;

(a) Özel Gereksinimli Öğrenci: Sınavlarda sorulan sorularını cevaplamak için yardım almadan cevaplamayı engelleyen özel bir duruma sahip olan ve yardıma gereksinim duyan öğrencidir.

(b) Görev Devir Tutanağı: Geçerli bir mazerete sahip olan sınav görevlisinin, sınav görevini bir diğer görevliye devretmesini sağlayan ve her iki görevlinin de imzasını içeren belgedir.

(c) Sınav Koordinatörü: Sınav programının hazırlanması ve yürütülmesinden sorumlu öğretim üyesidir.

(d) Sınav Sorumlusu: Vermekte olduğu dersin sınavını yapmakla sorumlu öğretim üyesi ve elemanıdır.

(e) Gözetmen: Görevli olduğu sınav salonunda, sınavın kurallara uygun şekilde yürütülmesinde ve sınav sorumlusunun talimatlarına uymakla yükümlü araştırma görevlisi, öğretim elemanı veya öğretim üyesidir. 

(e) Yedek Gözetmen: Zorunlu hâllerde gözetmen yerine görev yapacak olan araştırma görevlisidir. 

(f) Öğrenci Belgesi: Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından talep üzerine öğrenciye verilen; öğrenci fotoğrafını, fakülte kimlik bilgilerini ve belge düzenleme tarihi sınav tarihinden en fazla bir hafta öncesinde düzenlenen belgedir.

(g) Öğrenci Kimlik Kartı: İlk kayıt esnasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenerek öğrenciye verilen, her yarıyılı bandrol yenilemesi yapılan, öğrencinin güncel fotoğrafını ve fakülte/kimlik bilgilerini gösteren belgedir.

(h) Sınav Evrakı: İlgili sınavın soru kâğıtları, cevap kâğıtları, genel yoklama listesi, engelli öğrenci yoklama listesi ve tutanağından oluşmaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınav Esasları

Sınav Koordinatörlüğünün Oluşumu, Kararların Alınması ve Görevleri

Koordinatörlüğün Oluşumu

Madde 4 - (1) Sınav Koordinatörlüğü, her anabilim dalından anabilim dalı başkanlıklarınca belirlenmiş bir öğretim üyesi veya öğretim görevlilerinden oluşur. Koordinatör, eğitimden sorunlu dekan yardımcısıdır.  Koordinatör ve üyeler, Dekanlıkça üç yıllık süre ile atanır.

Kararların Alınması

Madde 5 – (1) Koordinatörlük kararları, oy çokluğu ile alınır.

Sınav Koordinatörlüğünün Görevleri

Madde 6 - (1) Sınav Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

(a) Dekanlığın sınav programının hazırlanmasına ilişkin talimatının ardından, koordinatör başkanlığında toplanarak, sınav yer, gün ve saatlerini belirlemek, gözetmenlik ve koordinatörlük ile ilgili görev dağılımlarını yapmak.

(b) Sınav programının, görevlendirme listelerinin ve öğrencilerin sınavda uyması gereken kuralların, ilgili kişilere sınav öncesinde duyurulmasını sağlamak.  

(c) Sınavların belirlenen esas ve usullere uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak.

(d) Sınav döneminde ortaya çıkan problemlere çözüm getirmek.

(e) Sınavların yapılması ile ilgili öneri ve şikâyetleri değerlendirmek ve sonuca bağlamak.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınav Programının Hazırlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

Sınav Programı

Madde 7 – (1) Sınav programı, Sınav Koordinatörü ve üyeler tarafından hazırlanır.

Sınav Sorumlusunun Tayini

Madde 8 - (1) Öğretim üyeleri, verdikleri ders veya derslerin sınavında, sınav sorumlusu olarak tayin edilir.

Gözetmenlerin Tayini

Madde 9 - (1) Gözetmenler, araştırma görevlileri ve gerek duyulması hâlinde öğretim üyeleri veya elemanları arasından tayin edilir. Sınavı yapılan dersin öğretim üyesinin bulunduğu anabilim dalındaki araştırma görevlisinin, ilgili öğretim üyesinin sınav sorumlusu olduğu salonda gözetmen olarak görevlendirilmesine öncelik verilir. 

Gözetmen Sayısının Tayini

Madde 10 - (1) Bir sınav salonunda görevlendirilecek gözetmen sayısı, o salonda sınava girecek öğrenci sayısına göre belirlenir.

Özel Gereksinimli Öğrencilere Görevlendirme

Madde 11- (1) Sınav Koordinatörlüğü, sınav programını hazırlarken, özel gereksinimli öğrenciler için ayrıca gözetmen görevlendirir. Özel gereksinimli öğrencilerin sınavları şu esaslara göre yapılır:

(a)Gözetmen tayini her dersin sınavı için ayrı yapılır.  

(b) Özel gereksinimli öğrencilerin sınavı, sınav saatinde koordinatörlükçe belirlenen uygun bir ofiste gerçekleştirilir.

(c) Birden fazla özel gereksinimli öğrencinin olması durumunda, Sınav Koordinatörlüğü, görevlendirilecek gözetmen sayısını gereksinim türünü esas alarak belirler. Bu durumda sınavın yapılması için birden fazla yer tahsisi sağlanır.

(d) Özel gereksinimli öğrencinin yoklama listesi genel yoklama listesinden ayrı olarak hazırlanır.    

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavın Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

Sınav Programının Duyurulması

Madde 12 - (1) Sınav Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan sınav programı, Fakülte Yönetim Kurulu’na onaylanmak üzere sunulur.

Sınav görevlileri, sınavların saati ve salonuna ait bilgileri içeren program, Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden tüm görevlilere tevdi edilir.

Sınavın Yapılması

Madde 13 – (1) Sınav evrakı, sınav saatinden en geç 5 (beş) dakika önce sınav sorumlusu tarafından gözetmene teslim edilir.

(2) Preklinik ve fantom laboratuvarlarında işlenen derslerin uygulamalı sınavlarında, sınav saatinden en geç 5 (beş) dakika önce sınav sorumlusu ve gözetmen tarafından ilgili diş ve malzemelerin işaretlenmesi dersi veren öğretim üyesinin talimatları doğrultusunda yapılır. Belirleyici işaretlerin korunması öğrenci sorumluluğundadır.

İşaretlerin silinmesi veya sınav sorumlusu veya gözetmenlerin bilgisi dahilinde olmayan işaretlere sahip diş veya malzemelerin teslim edilmesi durumunda bu yönergenin Madde 17’nin (i) bendi uyarınca işlem yapılır.

Klinik staj bitirme sınavları; ilgili anabilim dalının staj sorumlusu öğretim üyesi tarafından öğrencinin bilgi düzeyini ölçmek için sözlü/yazılı ve/veya uygulama olarak klinikte ve/veya dersliklerde yapılır.

Madde 14 - (1) Sınav bittikten sonra sınav evrakı, tutanak ile gözetmenlerce sınav sorumlusuna teslim edilir.

(2) Sınav sorumlusuna ulaştırılması mümkün olmayan hallerde sınav evrakı, tutanak ile fakülte sekreterine teslim edilir. 

Sınav Tutanağının Tutulması   

Madde 15 - (1) Sınav esnasında tutanak tutulmasını gerektiren olaylar, sınav sorumlusu tarafından hukuki sonuç doğurabilecek ayrıntıları atlanmadan sınav sorumlusu ve gözetmen tarafından yazılır. Bu tutanak sınav sorumlusu ve gözetmenler tarafından imzalanır ve zarfa konulur. Sınav sorumlusu, tüm evrakların bulunduğu zarfı teslim alır.

Sınav Sorumlularının Uyması Gereken Kurallar

Madde 16 – (1) Sınav sorumlularının uyması gereken kurallar şunlardır:

 1. Sınav sorularının hazırlanmasından sonuçların ilan edilmesine kadar geçen süredeki her türlü iş ve işlemin gizlilik ve güvenlik içerisinde yürütülmesini sağlarlar.
 1. Sınav sorumluları, sınavdan en az 5 (beş) dakika önce sınav evrakı ile birlikte sınav salonunda hazır bulunurlar.
 1. Sınav sonunda imzalanması gereken tutanakları imzalarlar.
 1. Gözetmenle birlikte sınava giren öğrencilerin kimlik denetimini yaparlar. 
 1.  Sınava giren öğrencileri, uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirirler. 
 1. Sınavın belirlenen kurallara uygun olup olmadığını denetler ve gerekli durumlara öğrenciler tarafından sorulan soruları tüm öğrencilerin duyacağı şekilde cevaplarlar.
 1. Sınav süresi ile ilgili olarak öğrencilere gerekli hatırlatmaları yapar.

Gözetmenlerin Uyması Gereken Kurallar

Madde 17 - (1) Sınavlarda görevlendirilen gözetmenlerin uyması gereken kurallar şunlardır:

 1. Gözetmenler sınavın başlama saatinden en az 10 (on) dakika önce görevli oldukları sınav salonuna gelir ve salonu kontrol ederek oturma düzenini sağlarlar.

(b) Gözetmenler, sınav süresince öğrencilerle yalnızca sınavın yürütülmesi ile ilgili olarak gerekli uyarı ve bilgilendirmeleri yaparlar.

(c) Sınav sorumlusunun izni dışında sınav salonunu terk edemezler. 60 (altmış) dakika ve üzerindeki sınavlarda, sınav sorumlusunun onayı ile sınavın işleyişini bozmayacak şekilde en çok 15 (on beş) dakika ve sıralı olacak şekilde sınav salonundan ayrılabilirler. Bu süre içinde yedek gözetmen, gözetmen olarak görev yapar. 

 1. Sınav esnasında cep telefonlarını, sınavla ilgili iletişim dışında kullanamazlar. 
 1. Sınavda gazete, kitap vs. okuyamaz ve elektronik cihazlar ile meşgul olamazlar. 
 1.  Sınav esnasında, ses çıkaracak şekilde yürümek, sınava katılan öğrencilerin dikkatini dağıtacak ölçüde yakın mesafede durmak gibi, öğrencilerin dikkatinin dağılmasına neden olacak davranışlarda bulunamazlar.
 1. Sınav evrakını tam ve eksiksiz olarak sınav sorumlusuna teslim ederler.
 1. Bir görev değişikliğinin yapılması gerektiği durumlarda, mazereti olan görevli, yerine sınava girecek diğer görevlinin bilgilerini ilgili sınava en az 1 (bir) gün kala Sınav Koordinatörüne bildirirler.
 1. Kopya şüphesi, kopya çekilmesi, sınav kurallarının ihmali gibi durumlarda sınav sorumlusunu bilgilendirir ve sınav sorumlusu ile birlikte bu öğrenciler hakkında Yasal İşlem Tutanağı tutarlar.

Öğrencilerin Uyması Gereken Kurallar

Madde 18 - (1) Sınava giren öğrencilerin uyması gereken kurallar şunlardır:

 1. Sınavın ilk 15 (on beş) dakikası ve son 5 (beş) dakikası içinde salondan çıkılamaz. Salondan çıkan öğrenci, yeniden salona girip sınava devam edemez.
 1. Sınavın başladığı ilk 15 (on beş) dakikadan sonra sınava girilemez. 
 1. Oturma düzeninin sağlanmasında ve korunmasında sınav gözetmeni tarafından verilen talimat ve yapılan uyarıları dikkate alınır. 
 1. Sınav yoklama tutanağı, mavi tükenmez kalemle imzalanır. 
 1. Sınav süresince sınav kâğıdı diğer öğrenciler tarafından görülmeyecek şekilde muhafaza edilir.
 1. Sınavını bitiren öğrenci, belirlenen süreler haricinde sınav salonunda ve koridorda bekleyemez. 
 1. Sınav sorumlusunun izin vermesi durumunda sınavda basit işlemler yapabilen hesap makinesi kullanabilir. Kullanılan makinede alfabetik tuş takımı ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren tuşlar bulunamaz.
 1. Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları ile sınava girilemez. 
 1. Ruhsatlı veya resmî amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler ile sınava girilemez.
 1. Sınav süresince gözetmenlere soru sorulamaz. Gerekli durumlarda sınav sorumlusu, yüksek sesle sorulara cevap verebilir. 
 1. Sınav süresi içerisinde cevap ve soru kâğıdının üzerindeki gerekli isim, imza ve numara gibi bilgiler eksiksiz doldurulur.
 • Cevapların, cevap kağıdına işaretlenmesi sınav süresi içerisinde tamamlanmalıdır. İşaretlemeler için ek süre verilmez, sınav süresi sonunda işaretleme yapan öğrenciler hakkında Yasal İşlem Tutanağı tutulur.
 1. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı ve yapılacak işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanılır.
 2.  Kopya çekmek, vermek ya da çekilmesine yardımcı olmak gibi eylemlerde bulunan öğrenciler hakkında Yasal İşlem Tutanağı düzenlenir ve haklarında disiplin soruşturması başlatılır. 
 • Cevap ve soru kâğıdını yırtmak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek ya da kendisi yerine başka birini sınava sokmak eylemlerinden herhangi birini gerçekleştiren öğrenciler hakkında Yasal İşlem Tutanağı tutulur ve haklarında disiplin soruşturması başlatılır. 
 1. Sınav başlamadan önce Öğrenci Kimlik Belgesi sıra üzerine bırakılır ve sınav boyunca sıra üzerinde bulundurulur. 
 1. Derse ait sınavda cevaplama için verilen süreye dersi veren öğretim elemanınca sınav kâğıdında veya sözlü olarak bildirildiği şekli ile uyulur. 
 1. Soru kâğıdında bir hata ya da eksiklik olması halinde sınav sorumlusuna ve gözetmenine bilgi verilir. 
 1. Sınav sırasında kalem, silgi gibi araç-gereç paylaşımında bulunamazlar.  
 1. Soru ve cevap kâğıdı, sınav bitiminde sınav gözetmenine eksiksiz ve sağlam bir şekilde teslim edilir. 
 1. Uygulamalı sınavlarda, ilgili anabilim dalının, her bir öğrencinin temin etmesini istediği tüm malzemelerin eksiksiz ve çalışır durumda olmasından öğrenci kendi sorumludur. Diğer öğrencilerle malzeme ve bilgi alışverişinde bulunamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yasal Sorumluluk

Madde 19 – Yönerge hükümleri gereğince sınav sürecinde verilen görevlerin yapılmaması, eksik veya geç yapılması gibi durumlarda öğrencilerin karşılaşacağı zararlardan ilgili görevliler sorumludur.

Hüküm Bulunmayan Hâller

Madde 20 – Bu yönergede hüküm bulunmayan hâllerde Sınav Koordinatörlüğü kararlarına göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 21 – Bu yönerge, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 22 – Bu yönerge hükümlerini Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı yürütür.

Senato kararını buradan indirebilirsiniz....

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
02.12.2019 Akademik Takvim
05.02.2020 SINAV YÖNETMELİĞİ (Eski)
25.03.2020 UZEM DERS PROGRAMI
30.09.2019 Ders Programı
17.03.2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (17.03.2020)