DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Eğitim Usul Ve Esasları

01.09.2020

    Üniversitemiz lisans ve lisansüstü programları için 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde takip edilecek usul ve esaslar Üniversite Senatomuz tarafından görüşülerek karara bağlandı. Karara göre lisans programlarımızda örgün ve uzaktan eğitim yöntemleri karma olarak takip edilecek, yalnızca uygulaması olan dersler için koşullar uygun olduğu takdirde sıkıştırılmış örgün uygulama programları gerçekleştirilecek. Ayrıca seçmeli dersler de örgün ve uzaktan dersler olarak iki gruba ayrılacak. 

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

LİSANS VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İÇİN

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM USUL VE ESASLARI

1. Yaklaşan eğitim öğretim yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi lisans eğitiminde örgün ve uzaktan öğretimi birlikte yürütme şeklinde karma bir usul izleyecektir.

a) Zorunlu olan ve uygulaması olmayan dersler tamamen uzaktan öğretim yoluyla verilecektir.

b) Zorunlu ve uygulaması olan derslerin teorik kısmı uzaktan öğretim yoluyla, uygulama kısmı ise koşullar elverdiğinde sıkıştırılmış bir uygulama programı çerçevesinde örgün olarak verilecektir. Koşullar elvermediği takdirde uygulama derslerinin nasıl ikmal edileceği, ilgili fakülte kurulunca karara bağlanacaktır. Bu hususta diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği imkanları değerlendirilecektir.

c) Seçmeli dersler örgün ve uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler olarak iki gruba ayrılacaktır. Örgün seçmeli derslere kabulde, sosyal mesafe dikkate alınarak belirlenmiş olan derslik kapasitesine göre bir üst sınır belirlenecektir.

2. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından yürütülen lisansüstü eğitiminde derslerin örgün yapılması esastır. Derslerin örgün yapılmasına mani mücbir sebep söz konusu olduğunda, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmek kaydıyla, uzaktan öğretim yapılabilecektir.

3. Uzaktan öğretim yoluyla verilecek derslerde öğretim üyelerinden, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen ve uzaktan öğretimde yüksek kaliteyi hedefleyen uzaktan öğretim puantaj cetvelinde yer alan uygulamaları programlarına dahil etmeleri beklenecektir. Tıp eğitiminde modüler sistem uygulandığından, tıp fakültemize bu hususta esneklik sağlanabilecektir. Bu esneklik diğer fakültelerdeki eğitimlerde, gerekçeli olarak belirtilen durumlarda istisna olarak uygulanabilecektir.

4. Öğrencilerimize 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında sunduğumuz, Rektörlük ve Eğitim Bilimleri Fakültesi tarafından ayrı ayrı yürütülen psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti devam ettirilecektir.

5. Öğrencilerimizin niteliklerini geliştirici seminer, konferans programları oluşturulacaktır. Bu programlara örgün ve uzaktan erişim yoluyla katılım mümkün olabilecektir.

6. Öğrencilerimize kendilerine tahsis edilen akademik danışmanlarıyla doğrudan ya da uzaktan görüşme imkanlarının sağlanmasına devam edilecektir.